انتخاب پزشک

دکتر محمدرضا شکیبی

فوق تخصص روماتولوژی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دریافت نوبت

دکتر سید محمد حسینیان

فوق تخصص روماتولوژی
عضو هیات علمی دانشگاه علوم پزشکی کرمان

دریافت نوبت